Riskhantering blir allt viktigare med den nya unionstullkodexen

De nya systembaserade lösningarna kommer att förbättra tullmyndigheternas möjligheter att validera den information som skickas till dem. Unionstullkodexen (UCC) gör det möjligt för tullmyndigheterna att genomföra sina kontroller upp till fem år tillbaka i tiden. Detta är en ökning med två år jämfört med den tidigare tullagstiftningen. För att undvika obehagliga överraskningar måste potentiella risker i våra dagliga tullprocesser identifieras och hanteras.

Vissa risker är viktigare än andra

EU-omfattande och nationella restriktioner är viktigast eftersom överträdelser skulle kunna leda till mycket allvarliga konsekvenser, såsom uppsägningar av tulltillstånd, vilket i sin tur skulle kunna påverka den mer kommersiella delen av verksamheten (kostnader och/eller kundrelationer). Tullavgiftsberäkning är också viktigt, eftersom fel i beräkningarna skulle kunna få betydande ekonomiska följder. Även statistiska data är viktiga men konsekvenserna är inte lika allvarliga på det området.

Systematiska fel kan bli betungande

Dagens automatiserade tullprocesser har i hög grad snabbat upp deklarationsbearbetningen, men ökar också risken för systematiska fel. När de automatiserade processerna har tillämpats antar man att informationen som levereras från diverse system är korrekt och ifrågasätter den därför inte på samma sätt som i en manuell process. De risker som kan uppstå är bland annat att källdata inte valideras ordentligt, att tillstånd och rutiner upphör att gälla och att de automatiserade processerna byggs upp utifrån kompetensen hos ett team som fortfarande befinner sig på utvecklingsstadiet. Det finns en uppenbar risk för att många små fel kan bidra till att skapa stora problem där de ekonomiska konsekvenserna kan bli enorma.

Interna risk- och revisionsåtgärder

Processen för att identifiera och hantera risker inom tullområdet skiljer sig inte från andra verksamhetsområden. De utmaningar som vi ser att många företag kämpar med är ofta resultatet av otillräcklig kompetens inom tullområdet. För att förhindra risken för kostsamma fel bör de nuvarande interna strukturerna för efterlevnad breddas till att även innefatta tullfrågor. Det är absolut nödvändigt att stabila rutiner och arbetsprocesser tillämpas och att resultaten regelbundet ses över.

 

Vi uppmanar våra kunder att innefatta tullefterlevnad i sina program för riskutvärdering och internrevision. Om det saknas kompetens kan man ta in externa experter för att förbättra de interna kunskaperna och utforma risk- och revisionsprogrammen.

Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill veta mer.

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Publicerad av Ann-sofie Fransson, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Hur relevant är UCC för dig? Och hur brådskande är det?
Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.
Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.
The implementation of the new Union Customs Code (UCC) will have an impact on all customs procedures.