UCC – nya affärsmöjligheter i samband med lagring

Med rätt förfaranden och ett AEO-certifikat (godkänd ekonomisk aktör) kan ditt företag spara pengar. Garantier krävs, men det är möjligt att få nedsättning eller till och med bli befriad från kravet.

Den nya unionstullkodexen (UCC) kommer att påverka de flesta tullförfarandena. Det gäller även lagringsförfarandena tillfällig lagring (Temporary Storage – TS) och tullager (Customs Warehousing – CW), och vi vill informera dig om några av dessa förändringar och de möjligheter vi ser med dem.

 

Olika tidsplaner

För det första ser vi en del skillnader när det gäller tidsplanerna för att implementera de nya föreskrifterna och att införa nya datasystem. De flesta medlemsstaterna planerar att implementera förändringarna ganska sent under övergångsperioden till UCC, men det finns enstaka undantag – t.ex. Sverige, där implementeringen är planerad till den 1 november 2016.

Tillfällig lagring som alternativ till tullager?

Tidsfristen för tillfällig lagring (TS) förlängs från dagens 20 eller 45 dagar till 90 dagar, vilket innebär att TS för en del aktörer kan vara ett alternativ till tullager (CW). Kraven för att bedriva en TS kommer att vara lägre än för ett CW, och därmed kan TS vara attraktivt för företag som lagrar varor i upp till 90 dagar.

Spara pengar med AEO

Ett krav för att bedriva ett CW eller en TS är att till tullmyndigheterna ställa en garanti som täcker tullavgifterna för alla varor som lagras. Dessa garantier ger upphov till höga kostnader för handeln. Man kan ansöka om nedsättning av eller till och med befrielse från garantierna om de relevanta kraven uppfylls. Kraven för nedsättning och befrielse liknar kraven på en godkänd ekonomisk aktör (Authorised Economic Operator – AEO), så om du redan har ett AEO-certifikat är du väl förberedd för att ansöka om nedsättning eller befrielse.

Elektronisk kommunikation ett krav

Eftersom all kommunikation med tullmyndigheterna ska ske elektroniskt måste även deklarationerna av de transporterade varorna med hjälp av TS och CW vara elektroniska. Detta krav innebär förändringar i deklarationsförfarandena, och beroende på vilka elektroniska data som ska skickas in kan även dina IT-system påverkas.

 

Fyra förberedande åtgärder

  • Studera dina tullmyndigheters tidsplaner för att ta reda på när de nya föreskrifterna angående TS och CW börjar gälla. På så sätt kan du vara förberedd när förändringarna träder i kraft.
  • Undersök och fastställ ditt företags lagringsbehov. Räcker det med en TS, eller behöver ditt företag ett CW?
  • Utvärdera fördelarna med ett AEO-certifikat, både när det gäller lagringsförfarandena och ditt företags övergripande tullförfarande. Om fördelarna är större än investeringarna bör du starta ett projekt för att uppfylla AEO-kriterierna så att du i god tid kan ansöka om ett AEO-certifikat. Om du redan har ett sådant bör du studera de nya kraven för att se till att du är förberedd när AEO-certifikatet ska omprövas.
  • Identifiera vilken information som krävs i framtiden och se till att du kan uppfylla kraven.

Om ditt företag inte har tillräckliga kunskaper eller resurser för att utvärdera och implementera de förändrade förfarandena kan KGH hjälpa dig genom denna process.

 

Catharina Olofsson
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Publicerad av KGH Customs, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Det ligger mer bakom tullhanteringen och dess kostnader än vad man kan se med blotta ögat. Det handlar inte bara om själva tullavgiften utan dessutom om tullrutinernas alla verksamhetsavgifter.
Unionstullkodexen (UCC) innebär många stora förändringar för europeisk tullhantering och handel. Men det är också ett bra tillfälle att försäkra dig om att dina nuvarande rutiner håller måttet.
Hur avgör du om din tullhantering är effektiv? Hur kan du förbättra hanteringen och försöka eliminera onödiga kostnader?