UCC – Påverkan på system

Under UCC:s genomförandefas, som planeras äga rum mellan den 1 maj 2016 och den 31 december 2020, förutsätts att alla aktörer som lämnar in tulldeklarationer har uppdaterat sina tulldeklarationssystem. Men hur kommer UCC att påverka andra affärssystem? Datakvalitet kommer exempelvis att utgöra en annan viktig del i efterlevnaden av tullagstiftningen, eftersom de olika tullmyndigheterna kommer att ha större möjligheter att validera och övervaka de uppgifter som skickas till dem.

Implementeringen av nya unionstullkodex (UCC) kommer att inverka på alla tullförfaranden. I den här artikeln vill vi göra dig uppmärksam på några saker du behöver vara medveten om när det gäller vilka effekter UCC kommer att ha på de system du använder i din dagliga verksamhet.

 

Tulldeklarationssystem

Alla EU:s nationella tullmyndigheter utvärderar för närvarande sina deklarationssystem för att ta reda på vilka förändringar som behöver göras. En stor förändring utgörs av konvertering av all manuell kommunikation till elektroniska meddelanden. I utvärderingarna måste man också ta hänsyn till de nya dataset som kommer att krävas för de olika typerna av deklarationer. Dessutom kommer det att finnas nya metoder för att deklarera varor för import och export, till exempel centraliserad klarering och self-assessment. Sammantaget innebär detta att vi måste uppgradera de tulldeklarationssystem vi använder.

Påverkan på andra affärssystem

Andra affärssystem som tillhandahåller uppgifter som behövs i tullprocessen kan också komma att påverkas. Detta gäller oavsett om ditt företag gör tulldeklarationerna själv eller om ni lämnar era uppgifter till ett tullombud som skickar in deklarationerna för er räkning. Eftersom fler uppgifter kommer att behövas kommer dessa att hämtas från nya eller befintliga datasystem. I vissa fall kommer det att krävas uppgifter som inte finns i dagens datasystem, och då kommer du att behöva hitta ett sätt att få fram dessa uppgifter. I de fall där dina affärssystem är sammankopplade med ett tulldeklarationssystem behöver du antagligen justera både varifrån uppgifterna ska hämtas och vart de ska skickas.

Kvaliteten på uppgifterna

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas till tullmyndigheterna kommer även i fortsättningen att vara av stor betydelse. När UCC:s nya systembaserade lösningar tas i bruk kommer tullmyndigheterna att få större möjligheter att övervaka och validera de uppgifter som lämnas av de olika aktörerna. Detta innebär att fel vad gäller exempelvis klassificering, tullvärde och ursprung kommer att bli lättare att upptäcka.

Vikten av att hålla sig informerad

För att kunna identifiera hur UCC kommer att påverka ditt företag kommer det att vara mycket viktigt att du håller dig informerad. Information från EU, nationella tullmyndigheter, programvaruleverantörer och tullombud kan mycket väl bli avgörande för att säkerställa en smidig övergång till de nya systembaserade lösningarna. Dessutom måste du ha god förståelse för dina framtida affärsbehov i den mån dessa relaterar till tullprocesser för att kunna fatta välgrundade beslut.

Tidslinje

De flesta av de systembaserade lösningarna kommer att implementeras under den senare delen av övergångsfasen, vilket innebär att många förändringsprocesser kommer att ske under perioden 2018–2020. Det är dock svårt att upprätta en tidslinje eftersom tidpunkterna för vissa förändringar kommer att fastställas av EU medan andra fastställs av medlemsstaterna. Det kommer därför att vara av yttersta vikt att konsultera både kommissionen och de nationella tullmyndigheterna i de medlemsstater där du bedriver verksamhet som påverkas av tullagstiftningen.

KGH kan hjälpa dig att hitta vägen framåt

Om du saknar egen kompetens eller resurser för att utvärdera ditt företags behov kan KGH hjälpa dig genom processen

 

Fyra åtgärdspunkter som bör övervägas

  • Om du använder ett eget tulldeklarationssystem bör du rådfråga din programvaruleverantör för att säkerställa att denne kommer att ha en lösning när de nya systemen genomförs. Du bör också identifiera vilka typer av kostnader som förknippas med framtida uppgraderingar.
  • Om du använder dig av tullombud bör du se till att de är medvetna om och har en plan för genomförandet av förändringar som är förknippade med UCC.
  • Se till att du har tillgång till de uppgifter som anges i specifikationerna för UCC och att de uppgifter som används är giltiga.
  • Identifiera vem det är internt som har kompetens inom tullprocesser och se till att ni följer utvecklingen.

 

KGH kan hjälpa dig att hitta vägen framåt

Om du saknar egen kompetens eller resurser för att utvärdera ditt företags behov kan KGH hjälpa dig genom processen.

 

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

 

 

Publicerad av KGH Customs, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

Unionstullkodexen (UCC) innebär många stora förändringar för europeisk tullhantering och handel. Men det är också ett bra tillfälle att försäkra dig om att dina nuvarande rutiner håller måttet.
Hur relevant är UCC för dig? Och hur brådskande är det?
Ladda ner vår rapport om unionstullkodexens inverkan och låt resultaten vara till hjälp för kommande planering. Få information om vilka områden som påverkas och vad som främst hindrar er från att vidta åtgärder.
Med Unionstullkodexen (UCC) kommer tulltillstånd och tullprocesser att genomgå omfattande förändringar. Följ vår enkla guide för att dra full nytta av dessa förändringar.