Viktiga kriterier som måste uppfyllas för att bli godkänd ekonomisk aktör (AEO)

Ett AEO-tillstånd är en grundförutsättning för att kunna dra nytta av de förenklingar och fördelar som UCC (Union Customs Code) kommer att innebära. Vilka är kraven som måste uppfyllas? Läs om fem viktiga kriterier som måste uppfyllas vid AEO-ansökan.

En ekonomisk aktör som är etablerad inom Europeiska unionens tullområde, utgör en del av den internationella leveranskedjan och är involverad i tullrelaterad verksamhet kan ansöka om AEO-tillstånd. För att erhålla ett AEO-tillstånd krävs det fasta, dokumenterade rutiner för alla processer vad gäller logistik, redovisning, säkerhet och skydd. Nedan finns fem grundläggande kriterier som måste uppfyllas:

 

1. Efterlevnad av tullagstiftningen och skattereglerna

Tullverket kontrollerar företagets efterlevnad av tull- och skattemässiga krav under de senaste 3 åren. De kommer också att titta på huruvida allvarliga eller upprepade överträdelser av tullbestämmelserna har begåtts av företaget, dess ledning, de personer i företaget som ansvarar för tullfrågor samt dess rättsliga ombud i tullfrågor.

2. Lämplig dokumentering

Den sökande bör ha ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter. Företaget måste ha ett lämpligt logistik- och redovisningssystem med full spårbarhet, och en lämplig nivå av administrativ organisation med dokumenterade rutiner för att styra och hantera varuflödet. Rutinerna bör omfatta interna kontroller för att upptäcka felaktiga transaktioner och hantera vissa licenser och tillstånd.

3. Ekonomisk solvens

Företaget måste kunna styrka att det har varit ekonomiskt solvent i 3 år före ansökan

4. Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer

Den sökande ska lämna bevis på praktisk kompetens under de senaste 3 åren. Beroende på företagets storlek och typ kan det antingen vara den sökande själv eller den person som ansvarar för tullfrågor som ska uppfylla kompetenskraven. Om arbetet till exempel är utlagt på en eller flera affärspartner är det dessa som måste uppfylla kompetenskraven.

5. Lämpliga säkerhets- och skyddsåtgärder

Den sökande måste ha gjort en riskbedömning i fråga om säkerhet och skydd. När det gäller den fysiska säkerheten bör det finnas ett skalskydd och den sökande måste ha vidtagit åtgärder för att skydda lastenheter och förhindra obehörig åtkomst till lager, avsändningsområden, lastningsplatser och lastzoner. Lämpliga säkerhetsåtgärder bör avtalas med företagets samarbetspartner och leverantörer.

 

AEO-tillståndet möjliggör förenklingar som i sin tur innebär ett säkrare varuflöde och lägre kostnader. Genomförandet av UCC kommer att öka fördelarna ytterligare. Det kan därför vara väl värt mödan att utvärdera vad ett AEO-tillstånd kan innebära, och att mer i detalj ta reda på vad som behöver göras för att uppfylla de nödvändiga kriterierna.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta:

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

 

 

Publicerad av KGH Customs, 3 år sedan

Nyhetsbrev

Kommentarer

Fler berättelser

UCC Navigator – Vårt onlineverktyg som hjälper dig att enkelt navigera genom EU:s tullagstiftning
The implementation of the new Union Customs Code (UCC) will have an impact on all customs procedures.
Vi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras.
Den nya unionstullkodexen (UCC) kommer att påverka de flesta tullförfarandena.